Évènement passé
Évènement suivant
Informations
May 13, 2024
19:00
-
22:00
Université des Cultures de Genève
Chemin Surinam 7
1203

Promotion de la monographie "Gazmend Zajmi - Një jetë për Kosovën"

Nous vous invitons à découvrir "Një jetë për Kosovën", la monographie rédigée par Nuhi Bytyçi sur la vie de Gazmend Zajmi. Un travail profond qui explore l'influence et le legs d'une figure marquante de l'histoire récente de Kosovë.

L'activité et la contribution de l'académicien Gazmend Zajmi sont résumées dans la monographie "Gazmend Zajmi - une vie pour le Kosovo", rédigée par le journaliste et documentariste Nuhi Bytyçi. Cela comprend la vie et la contribution éducative, politique, scientifique, culturelle et plus encore.

La monographie a été réalisée après plus de trois ans de travail qui comprend 504 pages divisées en 23 chapitres selon des thèmes et des événements historiques. La publication comprend des analyses, des recherches et des travaux scientifiques. Il comprend et argumente l'engagement de l'académicien Zajmi en tant que maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Prishtina et sa contribution à la création de l'Université de Prishtina, ainsi que son engagement en tant que vice-recteur et recteur de l'institution ainsi que la création de opportunités de coopération avec des universités étrangères.

Une place particulière dans cette monographie est occupée par la position de Gazmend Zajmi, recteur de l'Université de Pristina, concernant les revendications des étudiants et du peuple albanais du Kosovo lors des manifestations bien connues du printemps 1981 à Pristina. Comment le recteur Zajmi a-t-il réagi aux violences policières contre les étudiants albanais, pourquoi n'a-t-il pas accepté d'apparaître à la télévision pour condamner les manifestations étudiantes, pourquoi a-t-il démissionné de son poste de recteur et comment a-t-il été expulsé de la Ligue communiste de Yougoslavie et du processus éducatif à l'Université de Pristina, sont les questions auxquelles répond la monographie.

Une bonne partie de la monographie est également consacrée à l'engagement du professeur Zajmi "en tant qu'expert du système politique et constitutionnel dans la rédaction du texte de l'Appel de 115 intellectuels albanais contre les mesures répressives et la terreur d'État serbe". sur les Albanais du Kosovo.

La monographie présente le rôle de Gazmend Zajmi en tant qu'auteur de la Déclaration constitutionnelle de l'Académie des sciences et des arts du Kosovo sur l'indépendance du Kosovo, rédigée le 14 juin 1990 et approuvée par les délégués de l'Assemblée de Kosovo le 2 juillet 1990, puis la dédicace du travail exceptionnel de Gazmend Zajmi en tant que premier membre de l'Académie européenne des sciences et des arts basée à Salzbourg, en Autriche et de sa participation continue à des conférences et colloques scientifiques internationaux dans le but de défendre scientifiquement le droit inaliénable du peuple albanais du Kosovo de décider lui-même de son avenir au sein de l'État indépendant et souverain - la République du Kosovo

info
May 13, 2024
19:00
Chemin Surinam 7
informacion
May 13, 2024
19:00
-
22:00
Université des Cultures de Genève
Chemin Surinam 7
1203

“Gazmend Zajmi – një jetë për Kosovën” sjell portretin e intelektualit të përmasave botërore

Zbuloni më shumë rreth jetës së Gazmend Zajmit në monografinë "Një jetë për Kosovën" të Nuhi Bytyçit.

Veprimtaria e kontributi i akademikut Gazmend Zajmi është përmbledhur në monografinë “Gazmend Zajmi – një jetë për Kosovën” me autor gazetarin veteran e dokumentaristin, NuhiBytyçi. Aty përfshihet jeta e kontributi arsimor, politik, shkencor, kulturor dhe jo vetëm.

Monografia është realizuar pas punës më shumë se trevjeçare që përfshin 504 faqe të ndara në 23 kapituj sipas tematikave dhe ngjarjeve historike. Botimi përfshin analizë, hulumtim e punë shkencore. Aty përfshihet e argumentohet angazhimi i akademik Zajmit si ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin të Prishtinës e kontributi nëthemelimin e UP-së, sikurse edhe angazhimi si prorektor e rektor i institucionit bashkë me krijimin e mundësive të bashkëpunimit me universitetet e huaja.

Një hapësirë të veçantë në këtë monografi zë edhe qëndrimi i Gazmend Zajmit si rektor i Universitetit të Prishtinës rreth kërkesave të studentëve dhe të popullit shqiptar të Kosovës në demonstratat e njohura të pranverës së vitit 1981 në Prishtinë. Si reagoi rektori Zajmi ndaj dhunës policore mbi studentët shqiptarë, pse nuk pranoi që të paraqitej në televizion për t’i dënuar demonstratat studentore, pse dha dorëheqje nga pozita e Rektorit dhe si u përjashtua nga Lidhja Komuniste e Jugosllavisë dhe nga procesi edukativo-arsimor në Universitetin e Prishtinës.

Një pjesë e mirë e monografisë i kushtohet edhe angazhimit të profesor Zajmit “si ekspert i sistemit politik dhe kushtetues në hartimin e tekstit të Apelit të 115 intelektualëve shqiptarë kundër masave represive dhe terrorit shtetëror serb mbi shqiptarët në Kosovë.

Në monografi paraqitet roli i Gazmend Zajmit si autor i Deklaratës kushtetuese të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës për mëvetësinë e Kosovës, hartuar më 14 qershor 1990, dhe të miratuar nga delegatët e Kuvendit të Kosovës më 2 korrik 1990, pastaj përkushtimi i jashtëzakonshëm i Gazmend Zajmit si anëtar i parë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Evropës me seli në Salzburg të Austrisë dhe pjesëmarrja e tij e vazhdueshme në konferencat dhe simpoziumet shkencore ndërkombëtare me qëllim të argumentimit shkencor të së drejtës së patjetërsueshme të popullit shqiptar të Kosovës për të vendosur vetë për të ardhmen e tij në kuadër të shtetit të pavarur e sovran – Republikës së Kosovës.

info
May 13, 2024
19:00
Chemin Surinam 7
information
May 13, 2024
19:00
-
22:00
Université des Cultures de Genève
Chemin Surinam 7
1203

info
May 13, 2024
19:00
Chemin Surinam 7
Inscrivez-vous à notre newsletter